Pozvánka - II. výročná konferencia OPK Sobrance

Predseda OPK Sobrance v súlade s ustanovením § 18, ods. 2 stanov SPK zvoláva zhromaždenie všetkých členov SPK s trvalým pobytom  v územnej pôsobnosti OPK Sobrance, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK.

 

P  O  Z V Á  N  K A

    

na výročnú konferenciu Obvodnej poľovníckej komory Sobrance v zmysle § 18 Stanov SPK, ktorá sa uskutoční dňa ___ 2019  o 1630 hod.  v reštaurácii Maňa v Sobranciach s týmto programom:

 1. Otvorenie 
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, pracovného predsedníctva
 3. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku
 4. Správa o činnosti OPK, správa DR OPK, správa  DK OPK od I výročnej konferencie OPK
 5. Správa predsedu ekonomickej komisie o príjmoch a výdajoch OPK od I výročnej konferencie a stave finančných prostriedkov OPK
 6. Správa mandátovej komisie OPK
 7. Diskusia
 8. Voľba Predsedu OPK, Predsedu DR OPK a Predsedu DK OPK,
 9. Voľba členov Predstavenstva OPK
 10. Voľba členov DR OPK a členov DK OPK
 11. Voľba delegátov a náhradníkov na II. výročný Snem SPK 
 12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb
 13. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenie výročnej konferencie OPK
 14. Záver

Ing. Kondik Zdenko v.r.
predseda OPK

V prípade že delegát sa z objektívnych dôvodov sa nemôže zúčastniť II výročnej konferencie OPK, odovzdá pozvánku zvolenému náhradníkovi. Vyslanie náhradníka nahlásiť bezodkladne kancelárii OPK. Delegát snemu sa pri prezentácii preukáže pozvánkou vystavenou príslušnou OPK.

Attachments:
Download this file (Pozvánka na výročnú konferenciu SO.doc)Pozvánka na výročnú konferenciu SO.doc[pozvánka ]619 kB
Nachádzate sa tu: Home Pozvánka - II. výročná konferencia OPK Sobrance