Terminovník predkladania štatistických hlásení,výkazov, plánov, oznamy a uskutočnenie VČS

Výročné členské schôdze PZ uskutočniť do 29.02.2024.

Na schôdzach prerokujte

1/ Činnosť PZ za rok 2023
2/ Správy: finančnú o hospodárení , správu poľovného hospodárenia a dozornej rady za rok 2023
3/ Výkaz o hospodárení a stave majetku
4/ Rozpočet PZ na rok 2024

Termíny: Na OkO SPZ do 15 dní po VČS, PZ organizačné zložky SPZ, najneskôr do 15.03.2024 predložia:

1/ Zápisnicu, uznesenie a prezenčnú listinu z VČS  podpísanú predsedom PZ a dvoma overovateľmi.
2/ Zoznam členov 1x /čitateľne vyplniť podľa predtlače ,adresa, t.č. emailová adresa.
3/ Evidenciu psov, na predpísanom tlačive  

     

Termíny: predkladania štatistických hlásení na 0k0 SPZ

1/ Návrhy na vyznamenanie členov Vášho PZ predložiť najneskôr do 15.03.2024, na predpísanom tlačive, neúplné návrhy, ktoré nebudú vyplnené na predpísanom tlačive podľa predtlače nebudú prerokované!!!

    

Termíny : predkladania výkazov na OPK: od 14.03.2024  do 15.03.2024 podľa plánu

1/Vyhodnotenie odstrelu poľovnej  zveri poľ. sezóna 2023/2024

2/ Súpis trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2023/2024

3/ Chovateľská prehliadka  ZPD 12.-13.-14. apríla 2024 v Sobranciach

4/ Zber trofejí, mesiac marec                                    13.-14 .marca  2024 podľa plánu !

5/ Hodnotenie trofejí mesiac marec                          15.-16. marca 2024 podľa plánu v zasadačke OPK Sobrance.

Termín: konania Okresných majstrovstiev v streľbe dňa                                                                         05.05.2024

Termín: konania kontrolných strelieb  dňa                                                                                               19.05.2024

Termín: konania kontrolných strelieb  náhradný termín                                                                           30.06.2024

Termín : konania cvičné streľby pre kandidátov kurzu 1-2024                                 06.-07. Júla 2024 sobota, nedeľa

Plán: kynologických podujatí na rok 2024

FSMP                                                                  02.06.2024

JSSaMP a R                                                        15.09.2024   

Predbežné skúšky farbiarov                               20.10.2024

FD                                                                      10.11  2024

Zvod PUP                                                           24.03.2024  Okresná strelnica Ruskovce v čase od 09.00 hod do 13.00 hod.                                                 

                                                                                                             

POĹOVNÍCKY DEŇ sv. Huberta  : mesiac 16. Jún 2024 Sobranecké kúpele

 

 Členský príspevok za rok 2024 je potrebné uhradiť najneskôr do 31.03.2024 na číslo účtu OPK:

SK82 0900 0000 0004 8406 5387. viť. Oznámenie- členský príspevok za rok 2024

Vstup na strelnicu OkO SPZ Sobrance (Ruskovce) po telefonickom, alebo osobnom schválení tajomníkom OkO SPZ Michalom Tkáčom, predsedom streleckej komisie, Mikulášom Kotanom,  pre členov PZ a PS organizovaných v SPZ v okrese Sobrance.  Vstup bez ohlásenia a osoby neorganizované v SPZ majú vstup na strelnicu zakázaný !

Úmrtie člena PZ v priebehu roka 2023 a januára 2024 bezodkladne oznámiť na OkO SPZ, aby nedošlo k poisteniu zosnulého.

 

Ing. Matúš Hanko
Predseda 0k0  SPZ a OPK Sobrance

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (terminovník 2024.docx)terminovník 2024.docx[Terminovník predkladania štatistických hlásení,výkazov, plánov, oznamy a uskutočnenie VČS]30 kB
Nachádzate sa tu: Home Terminovník predkladania štatistických hlásení,výkazov, plánov, oznamy a uskutočnenie VČS